آیا می‌توان به آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری اعتراض کرد؟

۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۱:۰۸ کد خبر: ۷۹۰۰۰۶ دسته بندی: حقوق و قضا، قضایی و دادگستری

یک وکیل دادگستری گفت: اگر رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضاییه آرای قطعی دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند موضوع فقط برای یکبار توسط رئیس دیوان جهت رسیدگی به شعبه تجدید نظر هم عرض ارجاع می‌شود.

محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه بر اساس قانون در خصوص احکام قطعی نیز می توان دادخواست اعاده دادرسی داد، گفت: زمانی که حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد یا حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد می توان دادخواست اعاده دادرسی داد.
 
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه زمانی که در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد یا حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن‌ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد می توان دادخواست اعاده دادرسی داد، تاکید کرد: همچنین پس از صدور حکم، اگر اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است می توان دادخواست اعاده دادرسی داد.
 
وی ادامه داد: در صورتی که رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند موضوع فقط برای یکبار توسط رئیس دیوان عدالت اداری جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تجدید نظر هم عرض ارجاع می‌شود و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقص رأی می‌ کند . چنانچه رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود.
 
محمدی تاکید کرد: چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌کند و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.
 
این وکیل دادگستری افزود: در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی  یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌کند. رئیس دیوان نیز پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.
 


لینک کوتاه چاپ

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.