پایان رکورد تلخ صلاح

پایان رکورد تلخ صلاح

سرخ‌پوشان در حالی که ۲-۱ آستون ویلا را از پیش رو برداشتند که بعد از رکوردی تلخ، از فشار‌ها نجات پیدا کردند.