۱۸ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۰
کد خبر:۲۱۳۴
مهندس چمران:
مهندس ﻣهدی ﭼﻤﺮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷهر تهران در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﮐﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺷﺒﯽ در کهکشانها» ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮدش ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ اﺳﺖ.
مهندس مهدی ﭼﻤﺮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷهﺮ ﺗهﺮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ اجرای ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺷﺒﯽ در کهکشانھﺎ» ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮدش ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری میزان، وی ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺗﻼش ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اجرای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺷهﺮﺳﺘﺎﻧهﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ ھﻢ اﺟﺮا ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣهﻨﺪس ﭼﻤﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺎ ھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺨﺎطﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻣﺨﺎطﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ. اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷهﺮ ﺗهﺮان درﺑﺎره ورود ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی ﺷهﺮداری ﺗهﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ، اظهﺎر داﺷﺖ:اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرھﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻮﯾﯽ روی آورده را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪم زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ طﻠﯿﻌﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﺑهﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎ اداﻣﻪ داد: اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺟﺸﻦ و ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺄﺛﺮش در ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ. نمایش «ﺷﺒﻲ در ﻛﻬﻜﺸﺎن ﻫﺎ» با حضور 600 نفر اعم از 450 هنرور و 150 نفر عوامل اجرایی، از 26 تیرماه به مدت یک ماه در بوستان ولایت به روی صحنه می رود.
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار