خبرگزاری میزان-به دستور شمر لعین بدن های شهیدان روز عاشورا در زیر سم اسبان لگدکوب می‌شود ، سنان نیز سر امام مظلوم را به نیزه کرده و رجزخوانی می‌کند.


دانلود


سکانس