۲۳ مهر ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۶
کد خبر:۲۳۰۴۹۸
در طی 6 ماه نخست سال رخ داد
گزارش روند 6 ماهه تالار شیشه‌ای حاکی از این است که با وجود نوسان در روند شاخص شاهد رشد ارزش معاملات در بازار بوده‌ایم که این روند بیشتر در گروه خودرویی و قند و شکر نمایان شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، گزارش 6 ماهه تالار شیشه‌ای حاکی از ادامه نوسان در روند شاخص بازار سرمایه دارد تا جایی که در هر ماه شاهد کاهش 2 تا 3 درصدی شاخص بورس بوده‌ایم که با وجود روند منفی در سیر شاخص بعضا شاهد رشد ارزش معاملات بوده‌ایم که دراین میان گروه قند و شکر و خودرویی‌ها از صدر نشینان تالار شیشه‌ای بوده‌ و بیشترین رشد را تجربه کرده‎اند، که این روند همچنان در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه دارد.

روند 6 ماهه شاخص بورس و اوراق بهادار تهران به شرح جدول زیر است:

گزارش عملکردبازار اوراق بهادار فروردین ماه 1395

طی 19 روزکاری فروردین 95، ارزش معاملات در مقایسه با اسفند 94، 41 درصد کاهش یافت و از 98791 میلیارد ریال به 58699 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 382981 میلیون سهم به 23446 میلیون سهم معادل 39% کاهش یافت.

از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم وارزش معاملات به ترتیب برابر با 115 میلیون سهم و 288 میلیارد ریال بوده است.

در فروردین 95، دفعات معاملات سهام برابر با 21- درصد در مقایسه با اسفند 94 کاهش یافت و از 2187 هزار دفعه به 1733 هزار دفعه رسید.

شاخص بورس در پایان فروردین 95 در مقایسه با اسفند 94 به میزان 1789 واحد برابر با 2 درصد کاهش یافت و از 80219 واحد به 78431 واحد رسید.

ارزش بازار در پایان فروردین 95 در مقایسه با اسفند 94 به میزان 63809 میلیارد ریال برابر با 2 درصد کاهش یافت و از 3448390 میلیارد ریال به 3384580 میلیارد ریال رسید.

براساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده ی اشخاص حقوقی در حدود 17583 میلیارد ریال و معادل 29 درصد از کل خریدها بود درحالی که ارزش سهام فروخته شده ی انها 17281 میلیارد ریال و درحدود 29 درصد از کل فروش‌ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 303 میلیارد ریال بود. در عین  حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 70 و 70 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

گزارش عملکردبازار اوراق بهادار اردیبهشت ماه 1395

طی 21 روز کاری اردیبهشت 95، ارزش معاملات در مقایسه با فروردین 95، 6- درصد کاهش یافت و از 58699 میلیارد ریال به 55246 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 234459 میلیون سهم به 24407 میلیون سهم معادل 4% افزایش یافت.

از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم وارزش معاملات به ترتیب برابر با 235 میلیون سهم و 559 میلیارد ریال بوده است.

در اردیبهشت 95، دفعات معاملات سهام برابر با 2 درصد در مقایسه با فروردین 95 افزایش یافت و از 1733 هزار دفعه به 1762 هزاردفعه رسید.

شاخص بورس در پایان اردیبهشت 95 در مقایسه با فروردین 95، به میزان 2018 واحد برابر با 3 درصد کاهش یافت و از 78431 واحد به 76413 واحد رسید.

ارزش بازار در پایان اردیبهشت 95 در مقایسه با فروردین 95 به میزان 63809 میلیارد ریال برابر با 2 درصد کاهش یافت و از 3384580 میلیارد ریال به 3313866 میلیارد ریال رسید.

بر اساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده ی اشخاص حقوقی در حدود 19885 میلیارد ریال و معادل 35 درصد از کل خریدها بود در حالی که ارزش سهام فروخته شده ی آنها 18712 میلیارد ریال و درحدود 33 درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 1173 درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 1173 میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 64 و 66 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار خرداد ماه 1395

طی 21 روز کاری خرداد 95، ارزش معاملات در مقایسه با اردیبهشت 95، 25- درصد کاهش یافت و از 55246 میلیارد ریال به 41677 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 244075 میلیون سهم به 19357 میلیون سهم معادل 21% کاهش یافت.

از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم وا رزش معاملات به ترتیب برابر با 329 میلیون سهم و 763 میلیارد ریال بوده است.

در خرداد 95، دفعات معاملات سهام برابر با20- درصد در مقایسه با اردیبهشت 95 کاهش یافت واز 1762 هزار دفعه به 1410 هزار دفعه رسید.

شاخص بورس در پایان خرداد 95 در مقایسه با اردیبهشت 95 به میزان 3798 واحد برابر با 5 درصد کاهش یافت و از 76413 واحد به 72615 واحد رسید.

ارزش بازار در پایان خرداد 95 در مقایسه با اردیبهشت 95 به میزان 2333002 میلیارد ریال برابر با 7 درصد کاهش یافت و از 3313866 میلیارد ریال به 3080566 میلیارد ریال رسید.

بر اساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده ی اشخاص حقوقی در حدود 16071 میلیارد ریال و معادل 41 درصد از کل خریدها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده ی آنها 14268 میلیارد ریال و درحدود 36 درصد از کل فروشها بود. براین اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 1803 میلیارد ریال شد. درعین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 58 و 63 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار تیرماه 1395

طی 20 روز کاری تیر 95، ارزش معاملات در مقایسه با خرداد 95، 8 درصد افزایش یافت و از 41677 میلیارد ریال به 45188 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 19357 میلیون سهم به 19455میلیون سهم معادل 1% افزایش یافت.

از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم وا رزش معاملات به ترتیب برابر  با 1070 میلیون سهم و 2479 میلیارد ریال بوده است.

در تیر 95، دفعات معاملات سهام برابر 12- درصد در مقایسه با خرداد 95 کاهش یافت و از 1410 هزار دفعه به 1239 هزار دفعه بالغ گردید.

شاخص بورس در پایان تیر 95 در مقایسه با خرداد 95 به میزان 1899 واحد برابر با 3 درصد افزایش یافت و از 72615 واحد به 74514 واحد رسید.

ارزش بازار در پایان تیر 95 در مقایسه با خرداد 95 به میزان 47689 میلیارد ریال برابر با 2 درصد افزایش یافت و از 3080566 میلیارد ریال به 3128255 میلیارد ریال رسید.

بر اساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده ی اشخاص  حقوقی در حدود 18060میلیارد ریال و معادل 43 درصد از کل خریدها بود در حالی که ارزش سهام فروخته شده ی آنها 17474 میلیارد ریال و درحدود 43 درصد از کل فروش‌ها بود. براین اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 586 میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب    56و 57 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار مرداد ماه 1395

طی 21 روز کاری مرداد 95، ارزش معاملات در مقایسه با تیر 95، 9- درصد کاهش یافت و از 45188 میلیارد ریال به 41021 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 194547 میلیون سهم به 19681 میلیون سهم معادل 1% افزایش یافت.

از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات به ترتیب برابر با 1043 میلیون سهم و 2371 میلیارد ریال بوده است.

درمرداد 95، دفعات معاملات سهام برابر با 9 درصد در مقایسه با تیر 95 افزایش یافت واز 1239 هزاردفعه به 1347 هزاردفعه رسید.

شاخص بورس در پایان مرداد 95، در مقایسه با تیر 95 به میزان 3572 واحد برابر با 5درصد افزایش یافت و از 74514 واحد به 78086 واحد رسید.

ارزش بازار در پایان مرداد 95 در مقایسه با تیر 95 به میزان 101041183178306 میلیارد ریال برابر با 3 درصد افزایش یافت و از 3128255 میلیارد ریال به 3229296 میلیارد ریال رسید.

بر اساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده ی اشخاص حقوقی در حدود 18321 میلیارد ریال و معادل 45 درصد از کل خریدها بود درحالی که ارزش سهام فروخته شده ی آنها 17302 میلیارد ریال و در حدود 42 درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 1019 میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 54 و 57 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادارشهریور ماه 1395

طی 21 روز کاری شهریور95، ارزش معاملات در مقایسه با مرداد 95، 13- درصد کاهش یافت و از 48455 میلیارد ریال به 42079 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 19706 میلیون سهم به 17778 میلیون سهم معادل %10- کاهش یافت.

از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات به ترتیب برابر با 1009 میلیون سهم و 2244 میلیارد ریال بوده است.

در شهریور 95، دفعات معاملات سهام برابر با 26- درصد در مقایسه با مرداد 95 کاهش یافت و از 1348813 هزار دفعه به 1004351 هزار دفعه رسید.

شاخص بورس در پایان شهریور 95 در مقایسه با مرداد 95، به میزان 1636- واحد برابر با 2- درصد کاهش یافت و از 78086 واحد به 76451 واحد رسید.

ارزش بازار در پایان شهریور 95 در مقایسه با مرداد 95 به میزان 61227- میلیارد ریال برابر با 2- درصد کاهش یافت و از 3229296 میلیارد ریال به 3168069 میلیارد ریال رسید.

بر اساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود 18449 میلیارد ریال و معادل 57 درصد از کل خریدها بود در حالی که ارزش سهام فروخته شده ی آنها 17399 میلیارد ریال و درحدود 53 درصد از کل فروش ها بود. براین اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 1050 میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 42 و46 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

براساس گزارش میزان، روند منفی شاخص در نیمه دوم سال نیز با نوسان ادامه دارد و با وجود اینکه شرایط فعلی اقتصاد روبه بهبود است برخی کارشناسان روند فعلی بازار را منطقی می‌دانند و شرایط خوبی را برای نیمه دوم سال در تالار شیشه‌ای پیش بینی ‌کنند و بر این باورند که در نیمه دوم سال جاری نیز خودرویی ها همچنان پیشتاز خواهند بود.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
انتخابات صفحه خبر
انتخابات صفحه خبر
آخرین اخبار
انتخابات صفحه خبر