خبرگزاری میزان-ساخت و ساز غیر اصولی در چین موجب دهان باز کردن چاه فاضلاب و فرو رفتن خودروها در چاه شد.