خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: اگر از ترافيك شهر خود خسته شده ايد، پس از ديدن ساعت شلوغی در بمبئی از ساعت ترافیک در شهر خودتان لذت خواهيد برد!