خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: مشتریان مرکز بهداشتی نفتالان برای درمان با آبگرم در نفت غنی شده در کشور آذربایجان باید هزینه هنگفتی بپردازند، چرا که برای تمیز شدن باید چندین بار دوش بگیرند.