خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۳۵ مجازات فروش ملک با جعل سند مورد بررسی قرار گرفته است.