خبرگزاری میزان-در سکانسی از سریال پایتخت ۶ که بهبود فریبا برای صرف صبحانه با فهیمه می‌روند درون آینه ماشین عوامل برنامه در حال انجام کار ایستادن را مشاهده می‌کنید.

 

لو رفتن عوامل پشت صحنه سریال پایتخت در قسمت ۱۱