۱۸ فروردين ۱۳۹۹ | ۰۱:۰۰
کد خبر:۶۱۰۱۷۷
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
آﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده (٧٧) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ است؛ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ درﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؛ طبق نظریه مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ این موضوع ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮا دارد.

اعمال ﺗﺨﻔﻴﻒ، ﺗﺸﺪﻳﺪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﺎزات ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضیی خبرگزاری میزان، ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮی و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎﺑﻰ و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎزات آن، ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده: ١- آﻳﺎ ﻗﺎﺿﻰ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده (٧٧) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دادﮔﺎه ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ؟ ٢- آﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده (٧٧) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ درﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

ﻣﺎده (٧٧) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع» ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻓﺼﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮا دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده (٧٧) ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺧﺎرج اﺳﺖ.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار