خبرگزاری میزان-درجه حرارت بدن نرگس محمدی در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۳۷.۲ و میزان اکسیژن خون وی ۹۸ درصد بوده است.

 

برچسب ها: نرگس محمدی کرونا