۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۸:۱۳
کد خبر:۷۰۵۹۴۹
نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری میزان زنان در راســتای مطالبه حقوق مالی خود همواره فراز و نشــیب‌های بسیاری را متحمل میشــوند. این در حالی است که شنیدن اخباری غیر مستند و غیر واقعی مبنی بر عدم امکان مطالبه مهریه یا از بین رفتن حقوق مالی زنان از گوشه و کنار بر رنج‌ها و مشقت‌های آنان اضافه مینماید. درحالیکه باید بیان داشت قانون همواره زنــان را مورد توجه و حمایت خود قرار داده و از حقــوق این افراد به ویژه حقوق مالیشان حمایت‌های خاص و ویژ‌ه نموده است.
پیشــتر زنان حتی با وجود محکوم نمودن مرد به پرداخت حقوق مالیشان در مراجع صالح قضایی با این اســتدلال مواجه میشدند که منزل مسکونی از جمله مستثنیات دین محسوب میگردد و قابل توقیف نخواهد بود. درحالیکه قانونگذار با رویکردی حمایتی اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته میسر گردد. بنابراین از جمله ابداعات مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را میبایست لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شأن عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی اســت و نه متناسب با شــأن عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسار. مطابق با بند یک ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرســی مدنی بطور مثال در خصوص زوج متمولی که محکوم به پرداخت دینی گردیده و متعاقبا اعســار وی از پرداخت محکوم‌به نیز احراز گردیده اســت و تنها دارایی وی در حال حاضر خانه‌ای پانصد متری میباشد:
الف. مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرســی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه محکومَ‌علیه مشــمول مستثنیات دین میگردد یا خیر به ُ شأن محکومَ‌علیه در زمان قبل از اعســار توجه مینمود، پس در خصوص محکومین دارا، احتمال عدم فروش خانه و عدم اجرای حکم صادره به لحاظ شمول مستثنیات دین وجود میداشت.
ب. این در حالی است که قانونگذار با تغییر رویکرد ضمن نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین‌ دادرسی مدنی، مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر داشــته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه به شــأن محکومَ‌علیه در حالت اعسار او میباشد. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمینماید، بلکه به وضعیت و شأن وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت. بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توســط زوجه، منزل پانصد متری زوجــی که پیشتر متمول بوده به فروش خواهد رســید و متناسب با شــأن فعلی اش از حاصل فروش صرفا به میزان ثمن منزلی متناسب با وضعیت فعلی وی، مشمول مستثنیات دین خواهد بود.
 یاسر میرزاجعفری

انتهای پیام/

ارسال نظرات
نظرات بینندگان
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۹:۰۶ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
موضوع‌مهریه‌حل‌نشه‌آمارازدواج‌سال‌آینده‌به‌۵درصدخواهدرسید.
Iran, Islamic Republic of
احسان
۲۲:۲۵ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
به امید خدا بازار کاسبان مهریه جمع میشه
Iran, Islamic Republic of
ایرانی
۱۹:۲۰ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
هیچ کس حتی زنان به اندازه وکلا از مهریه بهرمند نمیشوند.
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
انتخابات صفحه خبر
انتخابات صفحه خبر
آخرین اخبار
انتخابات صفحه خبر