خبرگزاری میزان-کام تلخ بیماران قندی از کمبود انسولین قلمی همچنان ادامه دارد.