خبرگزاری میزان-نادر چپچاپ، یکی از خواهان پرونده در دادگاه گفت: منافین ناخن‌هاى پاهاى مرا بدون بی‌حس کردن کشیدند، به علت عدم مداواى پاهایم هر دو پایم از مچ قطع شد.
  • در همین زمینه:
  • خودسوزی با نفت در اردوگاه منافقین