آیت الله رئیسی، روز دوشنبه (۲ فروردین) ۱۴۰۰ با سفر به شهرستان تایباد خراسان رضوی در این منطقه ویژه اقتصادی در مرز ایران و افغانستان حاضر شد و ضمن بازدید از منطقه در جریان مسائل و مشکلات گذرگاه مرزی دوغارون قرار گرفت.
ارسال نظرات