بخش اول دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری

 
بخش دوم دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری
 
 

در همین زمینه:
فیلم کامل نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰