در همین زمینه:
راه اندازی ۴۰۰ شعبه اخذ رای سیار در تهران