در همین زمینه:
زاکانی: هفته‌ای دو روز پای صحبت‌های مردم می‌نشینم