در همین زمینه:
رضایی: فضای سیاسی کشور را نفوذی‌ها هدایت می‌کنند