در همین زمینه:
مهرعلیزاده: تنها راه نجات بورس استقلال آن است