در همین زمینه:
جلیلی: امضا کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد