در همین زمینه:
زاکانی: همه با هم علیه غارتگران قیام کنیم