در همین زمینه:
صف مردم در محل مزار شهید حاج قاسم سلیمانی