در همین زمینه:
زوایای مختلف اغتشاشات ۴۸ ساعته آبان ۹۸