خبرگزاری میزان-فسخ قرارداد خرید زیردریایی‌های هسته‌ای از طرف استرالیا ضربه سنگینی به اعتبار فرانسه وارد کرده است که خنجری از پشت متحدان دیرینه به این کشور محسوب می‌شود.