در همین زمینه:
باز شدن مرزهای زمینی برای زائران اربعین تکذیب شد