در همین زمینه:
ترابی زننده بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا شد