در همین زمینه:

تصاویری از فوران آتشفشان در اسپانیا