خبرگزاری میزان-وزش طوفان اُرور موجب قطعی برق در فرانسه و آلمان شده است.

 

 

در همکین زمینه:

 خسارات سنگین طوفان و سیل در ایتالیا

برچسب ها: طوفان آلمان