خبرگزاری میزان-کشاورزان و گروهی از مردم اصفهان در زاینده رود خشک شده حاضر شدند تا تنها خواسته به حق خودشان را که احیای این رود است، بیان کنند.

 

 

در همین زمینه:

حال و هوای زنده شدن زاینده رود!