در همین زمینه:

معجزه درمان سرماخوردگی با خوردن کدو حلوایی