خبرگزاری میزان-معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پرداختی مدیران مشمول، طبق این قانون بین ۲۱ یا ۲۲ میلیون تومان است. میانگین پرداختی برای کارکنان حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.