خبرگزاری میزان-در این پرتاب عملکرد اجزای پایگاه فضایی و عملکرد مراحل ماهواره بر به درستی انجام و در نهایت اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شد.

 

 

در همین زمینه:
تصاویری از لحظه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح