در همین زمینه:
رهبر انقلاب: از گزارش‌های شهید سلیمانی یک نسخه برداشته‌ام