در همین زمینه:

 آتش سوزی در یک بیمارستان در جمهوری آذربایجان

برچسب ها: آتش سوزی انفجار