در همین زمینه:

نجات لحظه آخری خلبان قبل از برخورد هواپیما با قطار

برچسب ها: قطار هند