در همین زمینه:

بارش سنگین تگرگ از آسمان ایتالیا!

برچسب ها: تهران تگرگ