تصرف عدوانی

بنام خدا و باسلام
ایا حمله گروهی از مهاجمین با چوب و چماق به ۱۲۰ خانواده در یک مجتمع مسکونی در ساعت یک بامداد وتجاوز به عنف و تصرف عدوانی اتاق نگهبانی و دفتر هیات امنای منتخب ساکنین و ضرب و شتم نگهبانی و یکی از مالکین مجتمع جرم محسوب نمیشود؟
بیش ازیکماه از این اقدام خشن ووحشیانه می گذارد و ۱۲۰ خانواده در رعب و وحشت بسر می برندوکلیه دوربینها و اموال اتاق نگهبانی و هیات امنا در تصرف مهاجمین وحشی هست و بسرقت رفته واشغالگران یک مجتمع را در اشغال خودشان دارند!

پاسخ کارشناس: پرسش کننده محترم حسب اسناد و مدارک مالکیتی نسبت به طرح شکایت قانونی اقدام کنید.


لینک کوتاه: https://www.mizan.news/?p=4445491