نحوه استرداد مهریه پرداختی به زوجه

باسلام لطفابفرماییدعنوان دادخواست تقدیمی بنده یاهمان خواسته چه بایدباشد:
بنده مهریه همسرم که ۱۰۰سکه بوده رابعداز۵سال ازگذشتن ازدواج ودرطول زندگی مشترک وبنابه درخواست وی بدون هیچ اختلافی ازطریق ۵فقره فیش واریزی به حساب بانکی زوجه معادل قیمت روزسکه هاپرداخت نمودم.پس ازگذشت حدود۶سال ازاین ماجرابدنبال بوجودآمدن مشکلات مالی درکار وکسب،متاسفانه اولین نفرکه پشت مراخالی کردهمین زوجه بود.بطوریکه بدوا بابهانه ای قهروبه خانه پدرش رفته وسپس باطرح دادخواست وسوء استفاده ازموقعیت شغلی آن زمان پدرش،بدون اطلاع من طلاق غیابی گرفته وثبت نمود.ضمنا دردادنامه قیدشده به دلیل کراهتی که اززوج داردبابذل وبخشش کل مهریه وسایرحقوق خود،طلاق خلع نوبت اول طلاق صادرگردیده است.این درحالیست که قاعدتا وقتی طلاق بابذل همه مهرصورت گرفته ،زوجه بایدابتدا آنچه راگرفته رامستردمینمود.حال سوالم اینه بنده دردادخواست خودآیابایددرج نمایم:(مطالبه واستردادتعداد۱۰۰عددسکه بهارآزادی بابت مهریه)؟ویامورددیگر.اگرمحبت نماییدسریعتربه بنده پاسخ فرماییدواقعاشرمنده می فرمایید.باتشکر

 

پاسخ کارشناس: همین عنوان صحیح است، نیازی به قید بابت نیست.


لینک کوتاه: https://www.mizan.news/?p=4422553